Blå färg

Arbetsmiljöansvar som styrelsemedlem i en Brf

ER Projektpartner är din projektledare för att du som fastighetsägare ska få en trygg resa i dina projekt.

Veckans nyhetsbrev är lite längre eftersom den handlar om den viktiga frågan arbetsmiljö.

Att arbeta med arbetsmiljö i ett ombyggnads- eller renoveringsprojekt som medlem i styrelsen för en bostadsrättsförening kräver proaktivitet och engagemang för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Du kan ta hjälp av ER Projektpartner när du axlar ditt ansvar för arbetsmiljön och för säkerställa att projektet genomförs i enlighet med lagstiftning och bästa praxis.

Som byggherre för bostadsrättsföreningen vid ombyggnadsprojekt har du ett personligt ansvar för en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla som arbetar på byggarbetsplatsen. ER Projektpartner kan hjälpa dig förstå till exempel skillnaderna mellan totalentreprenader och utförandeentreprenader, där byggherrens ansvar varierar men inte kan överlåtas helt till entreprenörerna.

Att förstå det personliga ansvaret som styrelsemedlem är avgörande. Genom att agera i föreningens bästa intresse och följa gällande lagar och stadgar kan du undvika juridiska påföljder och främja en sund arbetsmiljökultur inom föreningen.

När det gäller arbetsmiljöfrågor i ett ombyggnads- eller renoveringsprojekt kan du involvera ER Projektpartner som professionella BAS-P och BAS-U för att säkerställa att arbetsmiljön uppfyller lagkraven och är säker för alla inblandade.

Genom att följa våra anvisningar och låta oss samarbeta med entreprenörer och leverantörer kan du minimera risken för olyckor och skapa en positiv arbetsmiljökultur på byggarbetsplatsen.

Slutligen är det viktigt att vara medveten om eventuella förändringar i lagstiftningen för arbetsmiljö och anpassa sig därefter. ER Projektpartner plockar ofta in ytterligare kompetens för att vara proaktiv och uppmärksam på trender och utvecklingen inom arbetsmiljöfrågor.

Leopold Toldy

En tung aktör är BAMS (Byggarbetsmiljöspecialisterna). BAMS både utbildar inom, och skapar rutiner för bra arbetsmiljö. Vi åkte ut och frågade Leopold Toldy om vilka erfarenheter han tycker vi ska fokusera på i Brf-projekt.

”I grund och botten så handlar (Bygg)arbetsmiljö om trygghet och omtanke, alltså att planera och ge utrymme/förutsättningar för att genomförande, bruk och senare rivning inte skall påverka människors hälsa på ett negativt sätt.

Men detta är inte alltid helt lätt att uppnå på egen hand!

Därför behöver vi ta hjälp av lagstiftning och föreskrifter, för att hålla oss inom ramen för ett hälsosamt projekt och slutresultat.

Arbetsmiljölagens viktiga stöd är bland annat att tydliggöra de ansvarsområden som vilar på respektive medarbetare. Exempel på ansvar kan vara arbetstagarens ansvar att underrätta sin arbetsgivare att denna har upptäckt en allvarlig risk med sitt genomförande, som arbetsgivaren i sin tur har ansvar att hantera.

Men för att inte behöva uppfinna hjulet på nytt hela tiden, så finns ytterligare stöd (regler som måste efterlevas) i ”AFS:arna”, Arbetsmiljöverket författningssamling. Dessa är framtagna för att tidigare misstag, som orsakat skada och ohälsa, inte skall upprepas.

Det nödvändigaste för en bostadsrättsförening som också agerar byggherre är att vara medveten om AML kap 3 och AFS 1999:3, dessa styr och reglerar byggherrens arbetsmiljöansvar i bygg och anläggningsprojekt. AFS 1999:3 ändras och blir efter 1/1-25 AFS 2023:3.

 

Sammanfattning: Ingen människa ska drabbas av ohälsa på grund av det arbete som planeras och ingen skall heller drabbas av ohälsa på grund av hur vi har utformat det producerade resultatet.

Så för att säkerställa ett gott projekterat resultat, och sedan ett säkert genomförande, så fördelas ansvar och uppgifter på projektets olika resurser, vilket tydliggörs i Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Nödvändiga undersökningar, och eventuella behov av åtgärder, tydliggörs även de i ”AFS:arna”, där AFS 2001:1 ”SAM” är given för att få en trygg grund i arbetsmiljöarbetet.

Dock vilar alltid det yttersta ansvaret på Byggherren.

Vi på BAMS AB bryr oss, och jobbar ständigt för alla skall komma hem. Och det bästa sättet vi kan bidra till en god produktion är att utbilda projektmedlemmarna, eller att helt enkelt delta i projektet.”

Vi tackar Leopold för hans kunskaper och erfarenheter.

Kontakta oss, så kommer vi på besök

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner